Mauro De Gioia
mauro.deg@libero.it
Via di Parione, 33
00186 Roma, Italia
Tel. +39 06 6892537

Deputacja Permanentna, mocą udzielonego jej prawa do ustanawiania zasad funkcjonowania organów Konfederacji (SG 51 *2), zgodnie z obowiązującymi prawami, w szczególności zgodnie z prawami szczegółowymi dotyczącymi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz obowiązującymi Statutami Generalnymi Konfederacji, odwołując się do syntetycznych, jednakże precyzyjnych przepisów dotyczących zadań Postulatora Generalnego, zawartych w Statutach Generalnych z 1943 roku (numery: 83-86), niniejszym ustanawia

 

Modus procedendi
dla urzędu Postulatora Generalnego

 

 1. Urząd Postulatora Generalnego

 

 1. Postulator Generalny jest organem Konfederacji Oratorium Świętego Filipa Neri, wybieranym co sześć lat przez Kongres Generalny.

 

 1. Tytuł Postulatora Generalnego zastrzeżony jest wyłącznie dla osoby wybranej do sprawowania tejże funkcji przez Kongres Generalny, także w sytuacji, gdy powołano inne osoby do pełnienia funkcji postulatorów w jednostkowych procesach, oraz gdy jeden postulator powołany przez jedną lub więcej Kongregacji prowadzi więcej niż jeden proces. Delegat Stolicy Apostolskiej dla Oratorium czuwa, aby w powyższych sytuacjach nie wystąpiły  niejasności i nieporozumienia.

 

 1. Postulator Generalny jest wybierany przez Kongres Generalny (SG 63) w głosowaniu tajnym. Do wyboru Postulatora Generalnego stosuje się odpowiednio przepisy Statutów Generalnych (59), określające sposób wyboru Prokuratora Generalnego. Zgodnie z rozporządzeniami zawartymi w Statutach Generalnych, urząd Postulatora Generalnego może być łączony z innymi funkcjami na poziomie Konfederacji.

 

 1. Po dokonaniu wyboru, Prokurator Generalny wraz z ustępującym Postulatorem występują o uzyskanie zatwierdzenia przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych. Wskazane jest, aby nowo mianowany Postulator wziął udział w szkoleniu prowadzonym przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych oraz w innych przedsięwzięciach formacyjnych. Koszty uczestnictwa w powyższych szkoleniach, podróży i pobytu, ponosi Konfederacja.

 

 1. Relacje z organami Konfederacji

 

 1. Siedziba urzędu Postulatora Generalnego mieści się w Rzymie, przy Prokuraturze Generalnej.

 

 1. Postulator uczestniczy w zebraniach Deputacji Permanentnej na zaproszenie Sekretarza Deputacji, z głosem doradczym. Raz do roku, na zebraniu Deputacji Permanentnej, Postulator składa sprawozdanie ze swej działalności, w aspektach moralnym i finansowym. (SG 51*3).

 

 1. Postulator Generalny jest członkiem “ex officio” Kongresu Generalnego (SG 39 *3), na którym składa syntetyczne sprawozdanie z prac wykonanych podczas sprawowania urzędu (SG 41 *2).

 

 1. Wobec dykasterii Stolicy Apostolskiej, Postulator Generalny występuje zawsze w porozumieniu z Prokuratorem Generalnym, z wyjątkiem spraw pozostających w wyłącznej kompetencji Postulatora w ramach Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Wskazanie wspólnego stanowiska oraz rozstrzyganie ewentualnych sporów należy do kompetencji Deputacji Permanentnej.

 

 1. Zadania Postulatora Generalnego

 

 1. Mocą sprawowanego urzędu, Postulator Generalny
  1.  otwiera i śledzi przebieg procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych Sług Bożych, zainicjowanych przez Konfederację Oratorium św. Filipa Neri.
  2.  promuje kult Świętych i Błogosławionych oratorian, propaguje duchowość oratoryjną oraz życie i dokonania osób, które realizując ją, osiągnęły świętość.
  3.  nawiązuje kontakty z poszczególnymi Kongregacjami oraz innymi podmiotami, które zainicjowały procesy oratorian, udzielając im – na ich prośbę – pomocy. Jednakże, zgodnie z treścią punktu nr 10, Postulator Generalny nie posiada żadnej władzy w procesach, które nie zostały mu bezpośrednio powierzone i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
  4.  współpracuje z Prokuratorem Generalnym w przygotowywaniu oficjalnych uroczystości, szczególnie uroczystości beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, doborze odpowiednich tekstów liturgicznych, zgodnie ze wskazaniami udzielanymi każdorazowo przez Deputację Permanentną.

 

 1. Postulator Generalny może być również mianowany postulatorem w pojedynczych procesach oratorian, zainicjowanych przez poszczególne Kongregacje Oratorium. W szczególnych przypadkach może być postulatorem procesów zainicjowanych przez inne podmioty.

 

 1. Otwarcie nowego procesu w imieniu Konfederacji oraz podjęcie procesu zainicjowanego zgodnie z przepisami punktu nr 10, wymaga uprzedniej zgody Deputacji Permanentnej.W przypadku procesów zainicjowanych nie przez poszczególne Kongregacje Oratorium, lecz przez inne podmioty, zgoda udzielana będzie jedynie w uzasadnionych przypadkach.

 

 1. Postulator Generalny nie będzie co do zasady podejmował się osobistego prowadzenia innych procesów. Postulator Generalny może to uczynić wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Deputacji Permanentnej. Zgoda taka może być udzielona wyłącznie z ważnych powodów. Przyjmuje się więc, że Postulator Generalny obejmuje funkcję postulatora pojedynczego procesu w ramach sprawowanego przez siebie urzędu Postulatora Generalnego. Tak więc, w momencie składania urzędu, ustępujący Postulator Generalny traci funkcję postulatora w poszczególnych procesach. Funkcję tę przejmuje nowo mianowany Postulator Generalny.

 

 1. Postulator Generalny posiada swobodę w doborze działań, jakie podejmuje w celu zrealizowania powierzonych sobie zadań, w szczególności zadań, o których mowa w punkcie 9b (mogą to być np.: opracowywanie i rozprowadzanie broszur, książek, materiałów multimedialnych, konferencje, udział w sympozjach naukowych, promowanie modlitw i nabożeństw …). Inicjatywy o charakterze nadzwyczajnym, szczególnie jeśli wiążą się one z nieprzewidzianymi uprzednio kosztami, wymagają zgody Deputacji. Należy również przekazać odnośną informację Prokuratorowi Generalnemu.

 

 1. Postulator Generalny odpowiada za archiwizację dokumentów Postulacji. Archiwum Postulatora jest odrębne wobec archiwum Prokuratury. Postulator Generalny może zlecić archiwizację Głównemu Archiwiście Konfederacji.

 

 1.  Zarządzanie funduszami

 

 1. We wszelkich sprawach dotyczących procesu, relikwii, funduszy poszczególnych procesów, Postulator Generalny posiada pełnię praw, które zgodnie z obowiązującym prawem oraz przyjętą praktyką przysługują postulatorowi pojedynczego procesu.

 

 1. Fundusze Postulatu Generalnego są odrębne wobec funduszy Prokuratury oraz wobec funduszy poszczególnych procesów.Na podstawie kosztorysu przedstawianego przez Postulatora Generalnego, Deputacja Permanentna przeznacza corocznie fundusze na potrzeby związane z wykonywaniem zadań Postulatora Generalnego.

 

 1. Postulator Generalny zarządza funduszami poszczególnych procesów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  1.  W szczególności sumy ofiarowane przez wiernych, na cele związane z konkretnym procesem, stanowią fundusz odrębny od wszelkich innych środków. Nadzór nad zagospodarowaniem tychże sum sprawuje Stolica Apostolska (lub Biskup diecezjalny na etapie diecezjalnym procesu) (porównaj: Zasady zarządzania funduszami w procesach kanonizacyjnych 1983, II, 1,c)
  2.  Postulator Generalny składa Deputacji Permanentnej roczne rozliczenie z funduszy przekazanych do dyspozycji Konfederacji.
  3.  W przypadku procesów prowadzonych na zlecenie poszczególnych Kongregacji lub innych podmiotów, Postulator Generalny składa rozliczenie z funduszy podmiotowi zlecającemu.

 

 1. W przypadku procesów prowadzonych na zlecenie poszczególnych Kongregacji lub innych podmiotów (porównaj: wyżej p. 10-11), wszelkie koszty związane z procesem, w tym również koszty osobiste Postulatora Generalnego, ponosi podmiot zlecający, a nie Konfederacja Oratorium. Także ewentualne koszty, mające na celu wsparcie procesów inicjowanych przez Kongregacje lub inne podmioty, ponosi podmiot, zlecający Postulatorowi Generalnemu podjęcie działań, chyba że Deputacja Permanentna postanowi inaczej.

 

Kongres Generalny dnia 4 października 2018 roku postanowił, iż opracuje odpowiednie dyrektorium „modus procedendi dotyczący Postulatora Generalnego Konfederacji” zatwierdzone przez Kongregację dla Spraw Świętych.