Statut Federacji
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu

 

WstępI. Natura i cele FederacjiII. Kongres KrajowyIII. Rada FederacjiIV. Prokurator KrajowyV. Wspólne dzieła Federacji

WSTĘP

Trwałą tradycją polskich Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri jest bliska współpraca poszczególnych Wspólnot, między innymi w ramach Instytutu, a później Federacji.

Współpraca ta przyniosła rozwój Domów filipińskich, owocowała licznymi powołaniami i różnorodną działalnością apostolską.

Kontynuując dotychczasową tradycję, Federacja ustanawia nowe Statuty, przystosowane do aktualnego Kodeksu Prawa Kanonicznego i Statutów Generalnych oraz odpowiadające obecnym potrzebom życia i działalności polskich Kongregacji (SG 24-29).

I. Natura i cele Federacji

 1. Federację Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce tworzą wszystkie Kongregacje w kraju, wspólnota oratoryjna w Poznaniu i Kongregacja polskich kapłanów pracujących w Celle, w diecezji Hildesheim, na terenie Niemiec (SG 24,28).
 2. Nowe Kongregacje polskie i wspólnoty oratoryjne, które nie mają pełnych praw Kongregacji, są przyjmowane do Federacji, po pisemnym zgłoszeniu swojej woli uczestniczenia w pracach Federacji w oparciu o aktualne Statuty i zatwierdzeniu przez Radę Federacji absolutną większością głosów.
 3. Działalność Federacji określają Statuty ustanowione lub zmieniane przez Kongres Krajowy, a w nadzwyczajnych przypadkach przez Radę Federacji, ale za zgodą większości absolutnej (por. SG 27).
 4. Kongregacje należące do Federacji, chociaż niezwiązane jurysdykcyjnie, lecz węzłem dobrowolnej współpracy, w duchu miłości św. Filipa podejmują współdziałanie dla wzajemnego poznania, pielęgnowania ducha oratoryjnego, wspomagania nowych fundacji oraz właściwego reprezentowania idei Oratorium i Kongregacji Oratorium wobec władz kościelnych i państwowych (SG 26).
 5. Federacja nie ponosi odpowiedzialności za działalność poszczególnych Kongregacji, które z natury swojej są autonomiczne oraz za działalność członków Kongregacji.
 6. Organami Federacji są:
   1. Kongres Krajowy,
   2. Rada Federacji,
   3. Prokurator Krajowy,
   4. Delegat Rzymski, czyli reprezentant polskiej Federacji w Deputacji Permanentnej (SG 27).
 7. Siedzibą Federacji jest własna Kongregacja Prokuratora Krajowego.

II. Kongres Krajowy

 1. Kongres Krajowy zbiera się, co sześć lat w miejscu wyznaczonym przez Radę Federacji.
 2. Za przygotowanie Kongresu, którego zadaniem jest dokonanie wyboru funkcyjnych Federacji i aktualizacja idei Oratorium, odpowiada Rada Federacji, a zwłaszcza Prokurator Krajowy.
 3. Członkami Kongresu Krajowego z urzędu są Prepozyci wszystkich Kongregacji należących do Federacji, Prokurator Krajowy, i Delegat Rzymski, a z wyboru poszczególnych Kongregacji delegaci, posiadający przynajmniej trzechlecie; w Kongregacjach liczących powyżej ośmiu członków – dwóch delegatów, a z pozostałych – jeden.
 4. Obrady Kongresu Krajowego odbywają się w podobny sposób, jak Kongresu Generalnego (por. SG 38-46).
 5. Kongres wybiera:
   1. Prokuratora Krajowego,
   2. referentów do spraw: duszpasterstwa oratoryjnego, powołaniowych, środków masowego przekazu.
   3. dwóch radców Delegata Stolicy Apostolskiej (SG 80).

III. Rada Federacji

 1. Radę Federacji tworzą Prepozyci Kongregacji należących do Federacji, Prokurator Krajowy i Delegat Rzymski.
  Wspólnoty oratoryjne, które nie mają pełnych praw Kongregacji, mogą mieć reprezentanta w Radzie Federacji, ale z głosem doradczym.
 2. Między Kongresami Krajowymi Rada, jako najwyższy organ Federacji, skutecznie dba o dobro wspólne Federacji.
 3. Radzie Federacji przewodniczy Prokurator Krajowy; sekretarza wybiera Rada ze swojego grona.
 4. Posiedzenia Rady Federacji zwołuje Prokurator Krajowy, w razie stosownej potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w roku.
 5. W obradach Rady Federacji mogą brać udział goście zaproszeni przez Radę Federacji.

IV. Prokurator Krajowy

 1. Prokurator Krajowy kieruje pracami Rady Federacji, przewodniczy Sesji Plenarnej, nadzoruje pracę referentów i opiekuje się wszystkimi dziełami wspólnymi Federacji.
 2. Prokurator jest właściwym reprezentantem Federacji wobec Episkopatu Polski, Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, Konfederacji i władz państwowych.
 3. Rejestr wszystkich członków Federacji prowadzi Prokurator, którego Kongregacje mają obowiązek powiadomić o wszystkich zmianach personalnych w swoich placówkach. Prokurator przygotowuje aktualne wydania Schematyzmu Federacji.
 4. Prokurator organizuje pomoc materialną dla kleryków Federacji według listy przygotowanej przez poszczególne Kongregacje.

V. Wspólne dzieła Federacji

 1. W ramach wspólnej formacji duchowej, kapłani i bracia Federacji uczestniczą w rekolekcjach, które odbywają się w listopadzie każdego roku w Gostyniu.
 2. Sesja Plenarna, czyli posiedzenie wszystkich członków Federacji, odbywa się każdego roku po wspólnych rekolekcjach. W czasie Sesji są omawiane aktualne problemy ogólno – kościelne, sytuacja Kościoła w Polsce, sprawy federacyjne oraz formacyjne z dziedziny duchowości i duszpasterstwa oratoryjnego. Program Sesji Plenarnej przygotowuje Prokurator Krajowy, a zatwierdza Rada Federacji.
 3. Federacja nie prowadzi wspólnego klerykatu, dąży jednak do stałej i bliskiej współpracy między poszczególnymi domami studiów i alumnami. Dla wzajemnego poznania się kleryków Federacji oraz dla pogłębienia i wzbogacenia formacji organizowane jest siedmiodniowe spotkanie dla wszystkich alumnów Federacji, którego miejsce, czas i program ustala Rada Federacji.
 4. W ramach wspólnej formacji oratoryjnej laikatu, Federacja organizuje spotkania dla młodzieży i dorosłych związanych z duszpasterstwem poszczególnych Kongregacji. Za program spotkań odpowiedzialny jest referent oratoryjny.
 5. Federacja wspiera wszelką działalność wydawniczą, zmierzającą do popularyzacji św. Filipa Neri i Oratorium.
 6. Redaktorem wewnętrznego pisma Federacji Oratoriany jest referent d/s środków masowego przekazu, wspierany przez wszystkie Kongregacje. Oratoriana zawiera aktualne informacje z życia i działalności poszczególnych Kongregacji, opracowania polskie i zagraniczne z historii Oratorium oraz z duchowości św. Filipa i duszpasterstwa oratoryjnego.
 7. Wszystkie dzieła wspólne Federacji są solidarnie finansowane przez Kongregacje i wspólnoty oratoryjne należące do Federacji.

Statuty Federacji Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce zostały zatwierdzone przez Radę Federacji 11.05.1994 r. i obowiązywały do ostatniego Kongresu Krajowego. Podczas Kongresu w 1999 r. zostały znowelizowane.