Statut Federacji
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu

 

WstępI. Natura i cele FederacjiII. Kongres KrajowyIII. Rada FederacjiIV. Prokurator KrajowyV. Deputat rzymskiVI. Wspólne dzieła Federacji

WSTĘP

Na Kongresie Krajowym w Gostyniu w 1970 roku powołano Federację Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri.
Federacja ustanawia Statuty Federacji, przystosowane do aktualnego Kodeksu Prawa Kanonicznego i Statutów Generalnych oraz odpowiadające obecnym potrzebom życia i działalności polskich Kongregacji (SG 24-29).

I. Natura i cele Federacji

 1. Federację Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce tworzą Kongregacje i Wspólnoty w Formacji, które wyraziły taką wolę (SG 24, 28) Aktualny spis tychże stanowi załącznik będący integralną częścią niniejszych Statutów.
 2. Nowe Kongregacje i wspólnoty, które nie mają pełnych praw Kongregacji, są przyjmowane do Federacji, po pisemnym zgłoszeniu swojej woli uczestniczenia w pracach Federacji w oparciu o aktualne Statuty i zatwierdzeniu przez Radę Federacji absolutną większością głosów.
 3. Działalność Federacji określają Statuty ustanowione lub zmieniane przez Kongres Krajowy, a w nadzwyczajnych przypadkach przez Radę Federacji, ale za zgodą większości absolutnej (por. SG 27).
 4. Kongregacje należące do Federacji, chociaż niezwiązane jurysdykcyjnie, lecz węzłem dobrowolnej współpracy, w duchu miłości św. Filipa podejmują współdziałanie dla wzajemnego poznania, pielęgnowania ducha oratoryjnego, wspomagania nowych fundacji oraz właściwego reprezentowania idei Oratorium i Kongregacji Oratorium wobec władz kościelnych i państwowych (SG 26).
 5. Federacja nie ponosi odpowiedzialności za działalność poszczególnych Kongregacji, które z natury swojej są autonomiczne oraz za działalność członków Kongregacji. (SG 29).
 6. Organami Federacji są:
  1. Kongres Krajowy,
  2. Rada Federacji,
  3. Prokurator Krajowy,
  4. Deputat Rzymski, czyli reprezentant polskiej Federacji w Deputacji Permanentnej (SG 48).
 7. Siedzibą Federacji jest własna Kongregacja Prokuratora Krajowego.
 8. Archiwum Federacji (protokoły sesji Rady Federacji i Kongresów Generalnych) jest przechowywane jako wyodrębniony zbiór w archiwum kongregacji gostyńskiej (pierwszego erygowanego domu polskiego) i przekazywane tam po każdym sześcioleciu. Pozostaje ono pod nadzorem Prokuratora Krajowego.

II. Kongres Krajowy

 1. Kongres Krajowy zbiera się, co sześć lat w miejscu wyznaczonym przez Radę Federacji.
 2. Za przygotowanie Kongresu, którego zadaniem jest dokonanie wyboru funkcyjnych Federacji i aktualizacja idei Oratorium, odpowiada Rada Federacji, a zwłaszcza Prokurator Krajowy.
 3. Członkami Kongresu Krajowego z urzędu są Prepozyci wszystkich Kongregacji należących do Federacji, Prokurator Krajowy, i Deputat Rzymski, a z wyboru poszczególnych Kongregacji delegaci, posiadający przynajmniej głos czynny; w Kongregacjach liczących powyżej ośmiu członków — dwóch delegatów, a z pozostałych — jeden.
 4. Obrady Kongresu Krajowego odbywają się w podobny sposób, jak Kongresu Generalnego (por. SG 38-46).
 5. Kongres wybiera:
  1. Prokuratora Krajowego, (SG 59-60)
  2. Dwóch radców Delegata Stolicy Apostolskiej (SG 79, 30, 80).

III. Rada Federacji

 1. Radę Federacji tworzą Prepozyci Kongregacji należących do Federacji, Prokurator Krajowy i Deputat Rzymski.
  Wspólnoty oratoryjne, które nie mają pełnych praw Kongregacji, mogą mieć reprezentanta w Radzie Federacji, ale z głosem doradczym.
 2. Między Kongresami Krajowymi Rada, jako najwyższy organ Federacji, skutecznie dba o dobro wspólne Federacji.
 3. Radzie Federacji przewodniczy Prokurator Krajowy; sekretarza wybiera Rada ze swojego grona.
 4. Posiedzenia Rady Federacji zwołuje Prokurator Krajowy, w razie stosownej potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w roku.
 5. Wybiera Kuratora federacyjnego do pracy z kapłanem oskarżonym lub skazanym.
 6. W obradach Rady Federacji mogą brać udział goście zaproszeni przez Radę Federacji.
 7. Poproszenie o nadzwyczajną wizytację Kongregacji przez Delegata Stolicy Apostolskiej zgodnie ze Statutami Generalnymi nr 75. 1,b.

IV. Prokurator Krajowy

 1. Prokurator Krajowy kieruje pracami Rady Federacji, przewodniczy Sesji Plenarnej, nadzoruje pracę referentów i opiekuje się wszystkimi dziełami wspólnymi Federacji.
 2. Prokurator czuwa nad przekazywaniem przez poszczególne Kongregacje zobowiązań finansowych wobec organów Kościoła Katolickiego.
 3. Prokurator jest właściwym reprezentantem Federacji wobec Episkopatu Polski, Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, Konfederacji i władz państwowych.
 4. Rejestr wszystkich członków Federacji prowadzi Prokurator, którego Kongregacje mają obowiązek powiadomić o wszystkich zmianach personalnych w swoich placówkach. Prokurator przygotowuje aktualne wydania Schematyzmu Federacji.
 5. Prokurator prowadzi księgę rachunkową Federacji, której stan przedstawia na sesjach Rady Federacji.

V. Deputat rzymski

 1. Deputat do Deputacji Permanentnej, który wybierany jest na Kongresie Generalnym zgodnie z prawem (SG 48), jest członkiem Rady Federacji i uczestniczy we wszystkich jej sesjach.
 2. Deputat Permanentny przekazuje w odpowiednim czasie (SG 42) materiały na Kongres Generalny poszczególnym kongregacjom swojego regionu oraz przekazuje listę delegatów ze swego regionu do akredytacji na Kongres Generalny i związane z tym formalności.
 3. Deputat Permanentny na Kongresie Generalnym przedstawia swój Region i akredytowanych uczestników ze swojej grupy językowej oraz uczestniczy w prezydium na jego rozpoczęcie.
 4. Podczas Kongresu prowadzi przewidziane spotkania delegatów ze swojego regionu i przedstawia dwóch kandydatów na Deputata nowej kadencji, wybranych przez tajne głosowanie przez delegatów swojego regionu.
 5. Z każdego spotkania Deputacji Permanentnej przekazuje protokół dla wszystkich członków Rady Federacji.
 6. Przekazuje im również komunikaty Deputacji Permanentnej, Prokuratora Generalnego i Delegata Stolicy Apostolskiej dla Oratorium.
 7. Powiadamia o śmierci członków Konfederacji przełożonych kongregacji, za których na wiadomość o śmierci współbrata, poszczególna Kongregacja ofiaruje mszę św. i poleci go modlitwom współbraci. (K107).
 8. Do końca miesiąca stycznia każdego roku Przełożeni Kongregacji zobowiązani są przekazać Deputatowi arkusz statystyczny, który przekazuje Prokuratorowi Generalnemu.
 9. Czuwa nad przekazywaniem rocznych kontrybucji na Prokurę Generalną kongregacji swojego regionu.
 10. Koszty aktywności Deputata pokrywane są przez Prokurę Generalną.

VI. Wspólne dzieła Federacji

 1. W ramach formacji stałej, corocznie członkowie Federacji uczestniczą w rekolekcjach organizowanych przez Federację.
 2. Sesja Plenarna, czyli posiedzenie wszystkich członków Federacji, odbywa się każdego roku po wspólnych rekolekcjach. W czasie Sesji są omawiane aktualne problemy ogólno-kościelne, sytuacja Kościoła w Polsce, sprawy federacyjne oraz formacyjne z dziedziny duchowości i duszpasterstwa oratoryjnego. Program Sesji Plenarnej przygotowuje Prokurator Krajowy, a zatwierdza Rada Federacji.
 3. Federacja nie prowadzi wspólnego klerykatu, dąży jednak do stałej i bliskiej współpracy między poszczególnymi domami studiów i alumnami. Dla wzajemnego poznania się kleryków Federacji oraz dla pogłębienia i wzbogacenia formacji organizowane są spotkania dla wszystkich alumnów Federacji, którego miejsce, czas i program ustala Rada Federacji.
 4. Referentem d/s formacji stałej jest Prokurator Krajowy. Uczestniczy on w dorocznych ogólnopolskich sesjach organizowanych przez Komisję formacji stałej przy KEP. Do ogólnych wytycznych dostosowuje propozycje oratoryjne i przekazuje je na sesjach plenarnych Federacji.
 5. W ramach wspólnej formacji oratoryjnej laikatu, Rada Federacji może organizować spotkania dla młodzieży i dorosłych związanych z duszpasterstwem poszczególnych Kongregacji, w czasie i formie przez siebie określonej.
 6. Federacja wspiera wszelką działalność wydawniczą, zmierzającą do popularyzacji św. Filipa Neri i Oratorium.
 7. Redaktor ORATORIANY wspierany przez wszystkie Kongregacje. Oratoriana zawiera aktualne informacje z życia i działalności poszczególnych Kongregacji, opracowania polskie i zagraniczne z historii Oratorium oraz z duchowości św. Filipa i duszpasterstwa oratoryjnego.
 8. W każdej diecezji i prowincji zakonnej jest wyznaczony delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży – osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez osobę duchowną i za wskazanie pomocy psychologicznej, prawnej i duszpasterskiej. W poszczególnych domach kongregacyjnych zasady danej diecezji są zasadami obowiązującymi w poszczególnych domach, a tego delegata określa każda Kongregacja w swoich Statutach Partykularnych.
 9. Za zmarłego współbrata z Federacji każda Kongregacja odprawia trzy Msze św., a księża po jednej Mszy św. Bracia w intencji zmarłego współbrata odmawiają różaniec.
 10. Rada Federacji ustala składki członkowskie na bieżący rok i inne opłaty, które są przekazywane Prokuratorowi prowadzącemu księgę rachunkową Federacji.

Statuty Federacji Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce zostały zatwierdzone przez Radę Federacji 11.05.1994 r. Nowelizacja Statutów została zaaprobowana na Kongresie Krajowym w 2023.