Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Studziannie

Kapłani Kongregacji Świętogórskiej z Gostynia jako pierwszej filipińskiej wspólnoty na polskiej ziemi zostali zaproszeni przez gorliwego fundatora studziańskiego sanktuarium Ks. Jana Stanisława Zbąskiego do duszpasterskiej pracy w nowo powstającym Sanktuarium w Studziannie, gdzie 11 lipca 1673 roku rozpoczęli swoją posługę.

Dnia 13 kwietnia 1674 roku Arcybiskup Kazimierz Florian Czartoryski, Prymas Polski wydał dekret erekcyjny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Studziannie, natomiast w dniu 8 maja 1674 roku odbyła się uroczystość introdukcji Kongregacji, której przewodniczył ks. komisarz Stanisław Tyniecki, oficjał opoczyński a także przybyły z Gostynia ks. przełożony Stanisław Grudowicz, pierwszy polski filipin. Dnia 9 maja 1674 roku dokonano wyboru założyciela studzińskiej kongregacji i pierwszego jej przełożonego, którym został ks. Piotr Adam Smoszewski.

Dzięki staraniom filipinów Rzymskiej Kongregacji na Vallicelli dnia 14 grudnia 1674 roku Stolica Apostolska wydała Bullę aprobacyjną dla nowej Kongregacji w Studziannie. Należy podkreślić fakt, że Kongregacja Studziańska od samego początku swego powstania cieszyła się bardzo gorliwymi i wybitnymi kapłanami odznaczającymi się świętością życia, mądrością w posługiwaniu i pełnieniu odpowiedzialnych obowiązków i godności tak kościelnych jak i urzędów cywilnych w Królestwie Polskim. Należy choćby wspomnieć wśród kapłanów Kongregacji Studziańskiej wspaniałego duszpasterza, kaznodzieję Ks. Piotra Adama Smoszewskiego, który pochodził z magnackiej rodziny z Wielkopolski a także ks. Stanisława Sunnera, historyka, kaznodzieję, dobrego organizatora życia kongregacyjnego.

Na przestrzeni lat Sanktuarium Studziańskie dla potrzeb duszpasterskiej działalności posiadało kilka kościołów, kaplic, o których wspominają kroniki kongregacyjne. Obecny Kościół wzorowany na planach kościoła Świętych Piotra i Pawła w Krakowie w roku 1748, za rządów Prymasa Krzysztofa A. Szembeka został konsekrowany i dedykowany św. Filipowi i św. Janowi Chrzcicielowi.

Niewątpliwie piękno i okazałość studziańskiej świątyni jest szczególnym wyrazem miłości i czci wiernych, pielgrzymów przybywających do sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Jej cudownym obrazie umieszczonym w głównym ołtarzu.

W bogatą i burzliwą historię studziańskiej kongregacji wpisuje się bolesne wydarzenie jakim była kasata Zgromadzenia Księży Filipinów dokonana przez rząd carski, za czynny udział filipinów studziańskich w powstaniu styczniowym w 1865 roku. W czasie kasaty kongregacji opiekę duszpasterską nad parafią i Sanktuarium pełnili kapłani diecezji sandomierskiej a od 26 lipca 1928 roku powrócili do Studzienny kustosze Sanktuarium – Księża Filipini, również i tym razem z Gostynia, ze Świętej Góry.

Wydarzeniem wielkiej wagi dla Studzińskiego sanktuarium była uroczystość koronacji, 18 sierpnia 1968 roku, cudownego obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie, której  przewodniczył kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski a także ks. kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski oraz biskup Piotr Gołębiowski, arcypasterz sandomierski, wielki czciciel Matki Bożej Studziańskiej, przy licznym udziale biskupów, duchowieństwa oraz ogromnych rzesz pielgrzymów, których liczba sięgała około 200 tysięcy. Należy wspomnieć, że 8 maja 1974 roku studziański kościół sanktuaryjny otrzymał tytuł bazyliki.

Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Studziannie z wielkim poświęceniem podejmuje posługę kustoszy sanktuarium i duszpasterską w parafii a wierna filipińskiej tradycji służy wielorakimi formami pracy duszpasterskiej i kulturotwórczej poprzez działalność domu rekolekcyjnego, muzeum gromadzącego działa sztuki i dziedzictwa materialnego. Prowadzenie chóru i orkiestry klasztornej służy pielęgnowaniu piękna i bogactwa form liturgii sprawowanej w Bazylice Studziańskiej.

fundacja 1674
adres ul. Główna 7
26-315 Studzianna – Poświętne nad Pilica
Polska
tel.: +48 44 7564006
faks: +48 44 7564586
www: www.sanktuarium.rodzina.net
e-mail sanktuarium@rodzina.net
wspólnota ks. Czesław Szymański COr
ks. Bolesław Jakubczyk COr
ks. Jerzy Cedrowski COr
ks. Włodzimierz Mleczko COr
ks. Jan Chodór COr
ks. Bogusław Czupryna COr